Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

ECTS

SOCJOLOGIA - I ROK

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 1 godz./1 tydz.
Rok studiów, semestr: I, s. I i II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 1,5 pkt na semestr
Język wykładowy: polski
Prowadzący: DR RENATA WIELGOS - STRUCK
Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu szkoły średniej (WOS)
Cele dydaktyczne przedmiotu: Celem wykładu jest przedstawienie rzetelnej wiedzy o zjawiskach gospodarczych, zasadniczych przyczynach je wywołujących oraz o skutkach jakie powodują. Obok prezentacji wiedzy teoretycznej treści wykładu nawiązują do doświadczeń i obecnych realiów polskiej gospodarki. Wykład mniej uwagi poświęca prezentacji sformalizowanych narzędzi i metod za pomocą, których ekonomiści mogą badać rzeczywistość gospodarczą, więcej natomiast opisowi rzeczywistości.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład przedstawia rzetelną wiedzę o zjawiskach gospodarczych stanowiącą podstawę rozumienia problemów ekonomicznych społeczeństwa gospodarującego. Studenci zapoznają się z różnymi metodami dokonywania wyborów ekonomicznych i możliwościami przewidywania ich skutków. Szczególną uwagę poświęcam w wykładzie gospodarce rynkowej, pokazując jej cechy, podstawy funkcjonowania oraz efektywność a także zwracając uwagę na zachowania konsumenta i producenta na rynku. Przedmiotem rozważań jest również rynek kapitałowy, instytucje go tworzące oraz występujące na tym rynku ryzyko. Kolejne realizowane tematy obejmują system pieniężno - kredytowy, transformację systemu gospodarczego w Polsce oraz podstawowe kategorie i problemy wzrostu gospodarczego.
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu):
Ocena z przedmiotu wystawiana będzie na podstawie wyników (1) egzaminu przeprowadzonego w formie testu, (2) egzaminu ustnego. Warunkiem udziału w teście jest zaliczenie ćwiczeń. Test będzie składał z 30 pytań obejmujących całość problematyki przedmiotu. Czas wypełniania testu 45 - 50 minut, Szczegółowa struktura testu oraz sposób oceniania przedstawione zostaną na miesiąc przed egzaminem.
Zalecana literatura:
OBOWIĄZKOWA
1. Pr zb. pod red. R.Milewskiego, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2000
2. J. Bekasik, Ekonomia, Wyd. Naukowe PWM W-wa 2001
3. R.Lukas, Wstęp do gospodarki rynkowej dla Polski Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1992.
4. R.Krawczyk, Kapitał i rynek, Wyd. Res Polona 1994.
J.Socha, Zrozumieć giełdę, OLYMPUS W-wa 1993.

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I i II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt na semestr
Język wykładowy: polski
Prowadzący: DR RENATA WIELGOS - STRUCK
Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu szkoły średniej (WOS)
Cele dydaktyczne przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami teorii ekonomii, a także dostarczenie wiedzy z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach gospodarki rynkowej i opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się narzędziami analizy ekonomicznej.
Treści merytoryczne przedmiotu: Tematyka ćwiczeń obejmuje pojęcie ekonomii jako nauki (z uwzględnieniem z jej działów makro i mikroekonomii), metod badań ekonomicznych oraz podstawowych teorii ekonomicznych. Kolejne realizowane tematy dotyczą wiadomości o tym jak działa gospodarka czyli prezentacji procesu gospodarowania jako głównego przedmiotu zainteresowań ekonomii. Rozwinięciem tej problematyki jest charakterystyka głównych prawidłowości i zjawisk typowych dla rozwiniętej gospodarki rynkowej, a także omówienie podstawowych przedmiotów tej gospodarki tj. gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. W tej części tematycznej ćwiczenia nawiązują do doświadczeń i obecnych realiów polskiej gospodarki.
Szczególna uwagę w ramach tematyki ćwiczeń poświęca się rynkowi kapitałowemu i jego instytucjom, a także systemowi bankowemu i problemom jego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Program ćwiczeń obejmuje również problematykę polityki monetarnej oraz polityki fiskalnej państwa i ich roli stabilizacyjnej w gospodarce. Przedmiotem rozważań na ćwiczeniach jest też złożona problematyka wzrostu gospodarczego i sposobów jego mierzenia oraz współczesne problemy gospodarki światowej.
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): Ocena z przedmiotu wystawiana będzie na podstawie 3 kolokwiów pisemnych przeprowadzonych w ciągu semestru w terminach uzgodnionych na początku semestru ze studentami oraz ocen będących odzwierciedleniem aktywności studentów na ćwiczeniach
Zalecana literatura:
OBOWIĄZKOWA
1. Pr zb. pod red. R. Milewskiego, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2000
2. J. Bekasik, Ekonomia, Wyd. Naukowe PWM W-wa 2001
3. R. Lukas, Wstęp do gospodarki rynkowej dla Polski, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1992.
4. R. Krawczyk, Kapitał i rynek, Wyd. Res Polona 1994.
5. J. Socha, Zrozumieć giełdę, OLYMPUS W-wa 1993.
UZUPEŁNIAJĄCA
1. S. B. Ślusarczykowie, Mikroekonomia, Wyd. Filii UMCS w Rzeszowie 1992.
2. B. Ojrzanowski, Makroekonomia, Mikroekonomia Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1998.
3. Leksykon prywatyzacji, PWE Warszawa 1996.
4. Gazeta Bankowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita (zielone strony)

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I i II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt na semestr
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Elżbieta Cesarz - Maternicka
Wymagania wstępne:
Ogólne wiadomości zdobyte w ramach przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie"
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami funkcjonowania gospodarki jako całości oraz jej poszczególnych części, kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu a także analizy prostych zależności ekonomicznych.
Treści merytoryczne przedmiotu.
W części pierwszej przedmiotem ćwiczeń są próby wyjaśnienia czym jest ekonomia, jakie są metody stosowane przez tę dziedzinę nauki. Objaśnione zostaną też podstawowe pojęcia ekonomiczne. W dalszej części przedmiotem analizy są również prawa rządzące takimi zjawiskami jak: podaż, popyt, koszty, produkcja itp.
Następnie omawiane są niektóre aspekty makroekonomii, której przedmiot stanowi funkcjonowanie gospodarki jako całości. Oto niektóre szczegółowe zagadnienia: Ekonomia jako nauka. Narzędzia badawcze ekonomii. Uczestnicy życia gospodarczego. Proces gospodarowania jako przedmiot zainteresowań ekonomii i racjonalność gospodarcza. Gospodarka rynkowa - cechy charakterystyczne. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce rynkowej. Konsument na rynku. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników wytwórczych. Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe i ich emisja. Giełdy. Inne instytucje rynku kapitałowego. System bankowy, jego funkcjonowanie w gospodarce rynkowej. Inflacja, pojęcie, przyczyny, rodzaje. Przekształcenia/własnościowe w Polsce. Syntetyczne mierniki oceny działalności gospodarczej. Polityka finansowa państwa.
Metody nauczania
Ćwiczenia- analiza tekstu, dyskusja.
Metody oceny
Obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach (referaty, głosy w dyskusji) oraz poprawnie napisane kolokwia.
Zalecana literatura.
Pr zb. pod red. R. Milewskiego, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1998 i wyd. następne.
red. nauk. S. Marciniak, Mikro i makroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1998 i wyd. następne.
J. Beksiak, Ekonomia, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2001.
S. Johnson, Kto zabrał mój ser?, Studio Emka, Warszawa 2000.
Bieżąca prasa: dzienniki, tygodniki, miesięczniki o tematyce ekonomicznej.

 

 

Nazwa przedmiotu: Historia polityczna i gospodarcza Polski XX wieku, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: Dr Edyta Czop (PRACOWNIK HISTORII)
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Zapoznanie studentów z głównymi uwarunkowaniami procesu historycznego, który miał miejsce w Polsce w XX wieku. Przedstawienie najważniejszych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w tym okresie.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Odbudowa niepodległego państwa polskiego. Sytuacja polityczna i gospodarcza w okresie budowania państwa. Przemiany polityczne i gospodarcze w okresie demokracji parlamentarnej. Przyczyny i skutki przewrotu majowego. Polska doby Sanacji. Polityka okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych. Polityka władz radzieckich na terenach byłych Kresów Wschodnich. Polityka litewska oraz słowacka na zajętych przez te państwa obszarach Polski. Polskie państwo podziemne i władze emigracyjne. Stalinizm w Polsce. Przełomowe wydarzenia polityczne i gospodarczo - społeczne w PRL. Od PRL do III RP.
Metody nauczania: wykład
Warunki zaliczenia: Egzamin składający się z dwóch części (pisemnej i ustnej). Z części ustnej mogą być zwolnione osoby, które zaliczyły na ocenę pozytywną.
Podręczniki:
H. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, W-wa 2003
Cz. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918 - 1945), Kraków 2001;
A.L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945 - 2000), Kraków 2001;
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939 - 1989, Warszawa 1998;
W. Roszkowski, Historia Polski 1914 - 1993, Warszawa 1994 (i inne wydania);
Literatura uzupełniająca:
Każdy student obowiązany jest przeczytać jedną wybraną pozycję z podanych poniżej:

 • Marody M., Długi finał. Warszawa 1995;
 • Nałęcz T., Rządy Sejmu 1921-1926, Warszawa 1991;
 • Garlicki H., Bolesław Bierut, W-wa 1994
 • Kochanowski J., Proces szesnastu. Warszawa 1993;
 • Landau Z., Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994;
 • Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995;
 • Landau Z., Tomaszewski J., Polska w Europie i świecie 1918 - 1939, Warszawa 1980;
 • Łojek J., Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990:
 • Marody M., Długi finał, Warszawa 1995;
 • Meretik G., Noc generała, Warszawa 1989;
 • Polska odrodzona 1918 - 1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod redakcją Jana Tomickiego,Warszawa 1982;
 • Siedlecki J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 - 1986, Londyn 1987;
 • Topolski J., Polska dwudziestego wieku 1914 - 1997, Poznań 1998;
 • Wieczorek M., Bilans walki i zwycięstwa Polaków 1939 - 1945, Warszawa 1985;
 • Wrzosek M., Wojny o granice Polski odrodzonej 1918 - 1921, Warszawa 1992;
 • Batowski H., Walka dyplomacji niemieckiej przeciw Polsce 1939 - 1945, Kraków - Wrocław 1984;
 • Biaguu A., Guida F., Pół wieku realnego socjalizmu. Europa środkowo - wschodnia od II wojny światowej do upadku rządów komunistycznych, Rzeszów 1998 (wybrane fragmenty);
 • Biegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945, Warszawa 1990;
 • Bonusiak W., Kto zabił profesorów lwowskich?, Rzeszów 1989;
 • Czubiński A., Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918 - 1921, Opole 1993;
 • Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939 - 1945, Warszawa 1993;
 • Duraczyński E., Wojna i okupacja. Wrzesień 1939 - kwiecień 1943, Warszawa 1974;
 • Eisler J., Marzec' 68, Warszawa 1995;
 • Faryś J., Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno - ustrojowej (1918 - 1939), Szczecin 1991;
 • Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995;
 • Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod red. J. Farysia i J. Pajewskiego, Szczecin -Poznań 1992;
 • Garlicki A., Bolesław Bierut, Warszawa 1994;
 • Holzer J., "Solidarność" 1980 - 1981, Warszawa 1985;
 • Jabłonowski M., Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918 - 1939, Warszawa 1992;
 • Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943 - 1948, Poznań 1990;

 

Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 3 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 4,5 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr Krystyna Węgrzyn - Białogłowicz (PRACOWNIK PEDAGOGIKI)
Cel nauczania :
Wykłady obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii społecznej. Dobór treści został dobrany w taki sposób aby inspirowały studentów do samodzielnego zgłębiania wiedzy psychologicznej. Podstawowym celem prowadzonych zajęć jest uwrażliwienie słuchaczy na dostrzeganie problemów natury psychologicznej wraz z możliwością poszukiwania efektywnych sposobów ich rozwiązania, zakładając iż wiedza psychologiczna umożliwi prawidłową ocenę i rozumieniu procesów społecznych.
Tematyka wykładów :
Psychologia w systemie nauk, rozwój psychologii jako nauki-introspekcja, behawioryzm, psychoanaliza, psychologia współczesna jako nauka o człowieku i jego czynnościach. Przedmiot psychologii społecznej, pojęcie i rodzaje wpływu społecznego, uleganie identyfikacja, internalizacja. Interakcje społeczne, sympatia, uznanie, przyjaźń, tworzenie się stereotypów społecznych, uprzedzenia. Spostrzeganie społeczne, teoria atrybucji. Grupa społeczna, pojęcie, typologia, struktura, procesy wewnątrzgrupowe grupowe. Komunikacja interpersonalna jako wyznacznik funkcjonowania społecznego. Zasady wywierania wpływu na jednostkę ludzką-oddziaływanie społeczne jako władza nad jednostką. Atrakcyjność interpersonalna, warunki percepcji. Psychologia tłumu, wielkie grypy społeczne. Postawy społeczne, teorie postaw ich modyfikacja. Socjometria.
Warunki zaliczenia:
systematyczny udział w wykładach/ zgodnie z regulaminem studiów /
Literatura:
Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, W-wa 1991,PWN
Aronson E., Człowiek istota społeczna, W-wa 1997.PWN
Aronson, Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, W-wa 1997, Zysk i S-ka
Baer J., Nie mów tak gdy chcesz po widzieć nie, W-wa 199,KiW.
Berne E., W co graj ą ludzie, PWN ,1999 W-wa
Ciadini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994 GWP
Derber Ch., Zaistnieć w społeczeństwie. O potrzebie zwracania na siebie uwagi, GWP 2002
Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie i bez lęku, W-wa 1992,Intra
Lewicka M., Psychologia spostrzegania społecznego, W-wa 1985 KiW
Macrae C.N.,Stagor Ch..,Hewstone M.:, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999,GWP
Mika S., Psychologia społeczna, W-wa 1994.PWN
Pietrzak H., Agresja ,konflikt ,społeczeństwo, WSSG Tyczyn 2000
Pietrzak H.,Hałaj B., Psychologia społeczna, WSP, Rzeszów 2000
Pietrzak H., Rzecznik prasowy-teoria i praktyka, WSZiZ Rzeszów
Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992, Ossolineum
Skarżyńska K., Spostrzeganie ludzi, W-wa 1981, PWN
Strelau J./red/., Psychologia . Podręczniki akademicki, Gdańsk 1999, GWP
Zimbardo Ph.: Ruch F., Psychologia i życie, W-wa 1999.PWN

 

 

Nazwa przedmiotu: psychologia społeczna, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr E. Murjas (PRACOWNIK PEDAGOGIKI)
Cele dydaktyczne przedmiotu
Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zaznajomienie z psychologicznymi prawidłowościami istniejącymi w życiu społecznym, nauczeniu umiejętności spostrzegania procesów psychologicznych zachodzących w grupie.
Treści merytoryczne przedmiotu
Ćwiczenia poświęcone są poznaniu psychologicznych mechanizmów rządzących życiem społecznym; nauczeniu właściwej komunikacji interpersonalnej, zwróceniu uwagi na specyfikę spostrzegania siebie i innych.
Metody nauczania: ćwiczenia.
Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium
Literatura
Aronson E. Człowiek istota społeczna
Aronson E. Wilson T. Akert R. Psychologia społeczna
Domachowski W Przewodnik po psychologii społecznej
Kożusznik B. Zachowania człowieka w organizacji
Skarżyńska Spostrzeganie ludzi
Nęcki Z. Atrakcyjność wzajemna
Mika S. Psychologia społeczna

 

Nazwa przedmiotu: LOGIKA I OGÓLNA METODOLOGIA NAUK, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 3 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 4,5 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: Dr hab. Aleksy Mołczanow (PRACOWNIK FILOZOFII)
Cele dydaktyczne przedmiotu
Celem nauczania logiki na studiach socjologicznych jest przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu logiki oraz ogólnej metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zastosowań tych teorii w pracy socjologa.. Przedmiot powinien także dostarczyć studentom zasobu podstawowych pojęć ułatwiających im samodzielne studiowanie literatury z zakresu logiki i metodologii nauk
Treści merytoryczne przedmiotu
Ogólna charakterystyka kursu (ogólne pojęcie logiki i jej podstawowe działy, cel uczenia się logiki, znaczenie praktycznej znajomości zasad logiki, kultura logiczna, logika a język naturalny). Wprowadzenie do logiki ogólnej ( pojęcie logiki jako nauki o zasadach poprawnego rozumowania, logika jako ogólna semiotyka języka, pojęcie syntaktyki, semantyki i pragmatyki, logika pragmatyczna a logika matematyczna). Logiczne własności zdań (pojęcie tautologii i rachunku zdań, spójniki ekstensjonalne i intensjonalne, ogólne pojęcie prawa logiki, podstawowe prawa rachunku zdań). Elementy teorii nazw (definicja nazwy, pojęcie treści, desygnatu i zakresu nazwy, nazwy relatywne i nie relatywne, nazwy ogólne, jednostkowe i puste, nazwy generalne i indywidualne, nazwy zbiorowe i nie zbiorowe). Relacje między zakresami nazw (równozakresowość, podrzędność i nadrzędność, krzyżowanie, wykluczanie). Definicje i definiowanie (pojęcie definicji, struktura definicji, rodzaje definicji (sprawozdawcza, projektująca, regulująca, ostensywna), ważniejsze błędy w definiowaniu: idem per idem, ignotum per ignotum, definicja fałszywa, definicja za wąska i za szeroka, definicja krzyżująca). Pojęcie i główne typy rozumowania (wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie, sprawdzanie pozytywne). Wnioskowanie dedukcyjne i wynikanie logiczne (pojęcie przesłanki, wniosku, stosunku wynikania logicznego, schemat wnioskowania dedukcyjnego, zależność między regułami wnioskowania a prawami logiki, błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych). Wnioskowania uprawdopodobniające (wnioskowania redukcyjne, wnioskowania indukcyjne, kanony indukcji, wnioskowania z analogii, główne kategorie błędów w rozumowaniu). Warunki zasadnego stawiania pytań (zasady ogólne, podstawy wyróżnienia pytań rozstrzygnięcia, pragmatyczne warunki poprawności pytań, stopień błędności odpowiedzi niewłaściwej). Logika a proces przekonywania i dyskusji (dowodzenie a argumentowanie, pojęcie argumentu i argumentacji, pojęcie i rodzaje dyskusji, podstawowe reguły dyskutowania). Logika a metodologia nauk (relacje pomiędzy nauką a metafizyką, ujęcie wiedzy naukowej w ramach a) klasycznego empiryzmu b) klasycznego racjonalizmu, stadia rozwojowe dyscypliny naukowej, koncepcja paradygmatycznego rozwoju wiedzy naukowej, diachroniczne ujęcie nauki w ramach konwencjonalizmu, paradygmaty ontologiczny, transcendentalny i metodologiczny, ultraparadygmaty systemowy i analityczny).
Metody nauczania: wykład
LITERATURA:

 • T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1994.
 • Z. Kraszewski, Logika nauka rozumowania, PWN, Warszawa 1984.
 • K. Ajdukiewicz, Metodologia i metanauka [w:] Ajdukiewicz, Język i poznanie, t.2, PWN, Warszawa 1985.
 • P.K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą, PWN, Warszawa 1979
 • Karl R. Popper, Wiedza obiekty\vna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN 1992.
 • Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Aletheia, Warszawa 2002.

 

Nazwa przedmiotu: LOGIKA I OGÓLNA METODOLOGIA NAUK, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: Jerzy Michno
Cele dydaktyczne przedmiotu (oczekiwane rezultaty nauczania i nabyte kompetencje):
Zajęcia stanowią uzupełnienie wykładów z przedmiotu "Logika z elementami metodologii nauk". Podstawowym celem jest usystematyzowanie, pogłębienie, utrwalenie a przede wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiadomości teoretycznych w oparciu o wybrane zagadnienia wykładów i literaturę z zakresu logiki i metodologii nauk. Celem wtórnym jest wyeliminowanie poprzez rozwiązywanie zadań i konsekwentne egzekwowanie zasady budowania własnych przykładów, dość powszechnego u studentów pierwszego roku, nawyku wyłącznie pamięciowego uczenia się. Zajęcia mają również na celu wykrycie i wyeliminowanie ewentualnych braków wiadomości u studentów zanim przystąpią oni do egzaminu końcowego z przedmiotu "logika z elementami metodologii nauk". Student po ukończeniu trzydziestu godzin zajęć powinien posiadać znajomość podstawowych zagadnień z zakresu logiki i metodologii nauk oraz wykazać się umiejętnością poprawnego rozumowania potwierdzonego samodzielnym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadań praktycznych.
Wymagania wstępne: kurs szkoły średniej.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W trakcie zajęć omówione zostaną kolejno: ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków, przyczyny nieporozumień, błędy w komunikacji, pytania i odpowiedzi, definicje: pojęcie, rodzaje, budowa, zasady poprawności, nazwy, ich rodzaje i cechy, zasady używania, stosunki między zakresami nazw, podziały logiczne - klasyfikacje i typologie, zdania: pojęcie, wartość logiczna, struktura, rodzaje, fimktory prawdziwościowe zdań złożonych a ich odpowiedniki mowy potocznej, rodzaje związków między zjawiskami, warunki konieczne, wystarczające i sprzyjające zajściu zjawisk, wnioskowanie i jego rodzaje, schematy logiczne różnych typów wnioskowania, wyjaśnianie naukowe - pojęcie, rodzaje, mankamenty, naukowe podstawy przewidywania - ograniczenia w zakresie możliwości przewidywania zjawisk społecznych.
Metody nauczania: ćwiczenia.
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): aby otrzymać zaliczenie z ćwiczeń z przedmiotu"logika z elementami metodologii nauk" student musi: l) uczęszczać na zajęcia (dopuszczalna jedna nieobecność - pozostałe obowiązany jest zaliczyć indywidualnie), 2) być przygotowany teoretycznie do zajęć w oparciu o zaleconą literaturę (ewentualny brak przygotowania do zajęć student zalicza indywidualnie w przeciągu dwóch tygodni w co najwyżej dwóch podejściach), 3) zaliczyć w ustalonym terminie zaleconą lekturę (maksymalnie trzy podejścia), 4) zaliczyć wszystkie kolokwia (maksymalnie trzy podejścia do każdego kolokwium), 5) brać aktywny udział w zajęciach.
Zalecana literatura:
Ajdukiewicz K., Zarys logiki, 1955.
Bocheński J. M., Współczesne metody myślenia,
Grzegorczyk A., Logika popularna,
Kotarbiński T., Elementy logiki formalnej i metodologii nauk.
Kraszewski J., Logika - nauka rozumowania, (kilka wydań).
Kwiatkowski T., Logika ogólna, 1998.
Łubnicki N., Nauka poprawnego myślenia, 1987.
Mortimer H., Elementarne wiadomości z semantyki i metodologii logicznej,
Nowak S., Metodologia nauk społecznych, 1982 i 1985.
Sobiecki A., W kręgu logiki, 1997.
Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, 1999.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, (kilkanaście wydań).

 

Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 3 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 4,5 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr Krzysztof Malicki
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią socjologii jako nauki, prezentacja podstawowych zjawisk społecznych, teorii socjologicznych oraz metod badawczych dyscypliny
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych informacji z zakresu historii współczesnej, wiedzy o państwie i społeczeństwie.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Socjologia a myślenie potoczne, stosunek do innych nauk (przedmiot i zakres socjologii jako nauki). Problematyka i perspektywy teoretyczne socjologii - na przykładzie wybranych klasyków dyscypliny (A.Comte, E. Durkheim, M. Weber, K. Marks, F. Znaniecki). Metody i techniki badań socjologicznych. Styczności i stosunki społeczne, role społeczne. Socjalizacja kontrola społeczna. Środowisko społeczne, struktura społeczna, społeczeństwo masowe, ruchy społeczne. Instytucje społeczne i organizacje. Kultura - główne pojęcia. Grupy społeczne. Cechy grupotwórcze, odmiany grup. Podziały społeczne. Nierówności społeczne , ich funkcje i geneza. Władza i autorytet. Konflikt społeczny. Społeczeństwo współczesne . Globalizacja.
Forma prowadzonych zajęć: ćwiczenia
Warunki zaliczenia przedmiotu: ocena z kolokwiów oraz ocena z aktywności na zajęciach
Bibliografia:
Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002
M. Filipiak , Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 1996
Elliot Aronson, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2001, s. 15-60
Jerzy Szacki , Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983
Z. Bokszański , Kultura i jej rola w życiu człowieka i społeczeństwa,[w:] Z. Krawczyk i W. Morawski(red.) Socjologia problemy podstawowe, W-wa 1991
Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, pod red. Włodzimierza Derczyńskiego, Aliny Jasińskiej-Kani i Jerzego Szackiego, Warszawa 1975

 

Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 3 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 4,5 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr Ilona Kowalska
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami socjologii ogólnej, z terminami i pojęciami oraz elementarną wiedzą o problemach współczesnych społeczeństw.
Warunki uzyskania oceny pozytywnej (zaliczenia) z ćwiczeń: obecność i aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Literatura
Sztompka P. Socjologia , Kraków 2002
Goodman J. Wstęp do socjologii, Poznań 2001
Bauman Z. Socjologia, Poznań
W. Dreczyński (red.) Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej , W-wa 1975
Aronson E. Człowiek istota społeczna W-wa 2001
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe,Warszawa 2002
Filipiak M. Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2000
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, wyd. Oficyna Naukowa Warszawa 2003

 

Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa i technika pracy umysłowej, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 1,5 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr Agata Nijander-Dudzińska
Cele dydaktyczne przedmiotu (oczekiwane rezultaty nauczania i nabyte kompetencje):
Zapoznanie studentów z dostępnymi źródłami informacji naukowej, metodami uczenia się, różnymi formami egzaminów. Przyswojenie przez studentów zasad efektywnej organizacji pracy umysłowej i zdawania egzaminów. Wykształcenie umiejętności korzystania z informatorów bezpośrednich i pośrednich oraz literatury naukowej. Zdobycie przez studentów podstaw wiedzy na temat pisania tekstów naukowych, przygotowywania i wygłaszania referatów, prowadzenia dyskusji na zajęciach.
Wymagania wstępne: Wiadomości ogólne z zakresu programu szkoły średniej
Treści merytoryczne przedmiotu: Nauka i wiedza (nauka a wiedza potoczna, systematyka na rewolucje naukowe, organizacja nauki, historia i specyfika uniwersytetu). Komunikacja naukowa i obieg informacji w nauce. Źródła informacji, nośniki informacji, formy udzielania informacji, rodzaje informatorów). Sposoby korzystania z informatorów bibliograficznych. Literatura naukowa. Informacja naukowa jako dyscyplina naukowa. Techniki i zasady efektywnego uczenia się przygotowywania do egzaminów (istota uczenia się, pamięć, czynniki wpływające na trwałość wprowadzania informacji do pamięci, istota uczenia się ze zrozumieniem i problemowe motywacja, ergonomia i organizacja uczenia się, stres i mechanizmy radzenia sobie ze stresem, zasady zdawania egzaminów ustnych, pisemnych i testów). Zasady pisania tekstów naukowych. Zasady przygotowywania i wygłaszania referatów. Zagadnienia autoprezentacji.
Metody nauczania: ćwiczenia
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): Podstawą zaliczenia jest obecność i przygotowanie na zajęciach. Na zakończenie kursu kolokwium zaliczeniowe w formie ustnej. Aktywność studenta może mieć wpływ na ocenę.
Zalecana literatura:
Chmielewska - Gorczyca E., Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami
naukoznawstwa, Warszawa 1991
Łucki Z., Jak zdać egzamin, Kraków 1998
Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych, magisterskich,
Warszawa 1995

 

Nazwa przedmiotu: Filozofia, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s.II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Z. Wolf
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Wyjaśnienie i interpretacje podstawowych problemów i terminów filozoficznych w oparciu o przykłady z historii filozofii. Dążenie do kształtowania samodzielnego i krytycznego myślenia w humanistyce.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wstęp do przedmiotu, literatura, komentarze. Geneza filozofii, etymologiczne i realne znaczenie terminu, historyczna zmienność struktury i funkcji. Główne zagadnienia wczesnej greckiej filozofii przyrody.
Antropologiczno - etyczny zwrot w filozofii greckiej. Idealizm obiektywny. Rozbudowa nowych teorii i nauk (Arystoteles). Koncepcje eudajmonii w hellenistycznych "szkołach życia". Wiara, predestynacja, teodycea, dzieje i czas (Św. Augustyn). Spór o uniwersalia, jego istota, stanowiska i znaczenie. Wiara i rozum, teologia a filozofia, hierarchia bytów, istota a istnienie (Św. Tomasz). Nowożytny empiryzm i racjonalizm, metody poznania. Idealizm subiektywny (Berkeley). Czołowi przedstawiciele Oświecenia w Anglii i Francji oraz prezentowane przez nich podstawowe poglądy filozoficzne. Zarys epistemologii i etyki Kanta. Koncepcje historiozoficzne XIX i XX w. Syntetyczny przegląd wybranych kierunków filozofii XX wieku i związanej z nimi podstawowej terminologii.
Literatura
Obowiązkowa:
W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I - III, różne wyd.
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, 2003
Filozofia - podstawowe pytania, red., E. Martens, 1995
A.B. Stępień, Elementy filozofii, Lublin 1982
Uzupełniająca:
1.J.Bocheński, Zarys historii filozofii, 1993, 2.Z.Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, 1989, 3.B.Russel, Dzieje filozofii Zachodu, 2000, 4.B. Russel, Mądrość Zachodu, 1995, 5.B. Magee, Historia filozofii, 2000, 6.A. Sikora, Od Heraklita do Husserla, 1999, 7.Oxfordzka Ilustrowana Historia Filozofii, 2001, 8.R.H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, 1995, 9.R. Palacz, Klasycy filozofii, 1997, 10.W.Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, 1994, 11.D.Collinson, Pięćdziesięciu wielkich filozofów, 1997, 12.Filozofia współczesna, red. Z.Kuderowicz, t.1 - 2, 1983, 13.D.Folscheid, Wielkie daty filozofii, t.1/2, 2000, 14.Między mitem a logosem, Europejski podręcznik filozofii, IF PAN 2000 15. A.J.Ayer, Filozofia XX wieku, 2000, 16.S.Blackburn, Oxfordzki Słownik Filozofii, 1997, 17. G.Durozoi, A.Roussel, Filozofia - słownik, pojęcia, postacie, problemy, 1997, 18.Słownik pojęć filozoficznych, red. W.Krajewski, 1996, 19.Mała Encyklopedia Filozofii, red. S.Jedynak, 1997, 20.P.Kunzmann, Atlas Filozofii, 1999, 21.Słownik filozofów, red. B.Andrzejewski, 1995, 22.Słownik encyklopedyczny - Filozofia, red. G.Vesey, wyd. Collins, 1997, 23.R.Nisbet, Przesądy - słownik filozoficzny, 1998, 24.H.Olszewski, Słownik twórców idei, 1998
Lektury obowiązkowe do egzaminu (wybór 5 pozycji z podanej listy)
1.Diogenes Laertions, Żywoty (...), 5 postaci do wyboru, 2. Platon, Obrona Sokratesa, 3.Arystoteles, Zachęta do filozofii, 4. Marek Aureliusz, Rozmyślania, 5.Św. Augustyn, Wyznania, 6.Św. Tomasz z Akwinu, Rozmyślania o szczęśliwości, 7.N.Machiavelli, Książę, 8.F.Bacon, Nowa Atlantyda i z Wielkiej Odnowy, 9.T.Campanella, Miasto słońca, 10.Kartezjusz, Rozważania o metodzie, 11.Pascal, Myśli Rousseau, Wyznania, 12.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 13.Hegel, Filozofia i historia (w:) "Hegel i jego uczniowie", wybór pod red. Z.Kuderowicza, 1984, 14.S.Kirkegaard, Bojaźń i drżenie, 15.K.Jaspers, Wprowadzenie do filozofii,1995, 16.E.Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, 1993, 17.R.Ingarden, Książeczka o człowieku, 18.B.Russel, Problemy filozofii,1995, 19.
L.Kołakowski, Horror metaphysicus, 1990

 

Nazwa przedmiotu: Filozofia, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s.II, tryb dzienny
Liczba punktów ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: Beata Guzowska (PRACOWNIK FILOZOFII)
Cele dydaktyczne przedmiotu
Celem nauczania filozofii na studiach socjologicznych jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu historii filozofii, a także wybranych zagadnień z filozofii społecznej i filozofii kultury.Przedmiot powinien również dostarczyć studentom zasobu podstawowych pojęć ułatwiających im samodzielne studiowanie literatury z zakresu filozofii, wykorzystywanie problematyki filozoficznej do analizy tekstów z socjologii kultury czy też filozofii społecznej.
Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z historii, wiedzy o społeczeństwie
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wprowadzenie w podstawową problematykę filozoficzną; Zapoznanie z dyscyplinami filozofii; Jońska filozofia przyrody (Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit z Efezu), Szkoła eleacka (problematyka filozofii Parmenidesa, paradoksy Zenona z Elei); Sokrates -intelektualizm etyczny, filozofia polityczna, rola ironii, przełomowe znaczenie Sokratesa w filozofii; Platon - pojęcie idei, byt rzeczywisty a idee, poznanie jako przypominanie, koncepcja duszy, filozofia polityczna (model państwa idealnego), platońska koncepcja miłości do wiedzy, lektura Platon "Obrona Sokratesa"; Arystoteles - koncepcja filozofii, podstawowe pojęcia metafizyki: substancja, materia, forma, koncepcja filozofii pierwszej, etyka, koncepcja szczęścia i cnoty, teoria "złotego środka", koncepcja człowieka, nauka oduszy, myśl społeczno - polityczna i problem państwa idealnego; Podsumowanie, filozofia grecka a chrześcijaństwo, charakterystyka średniowiecza; Św. Augustyn - od wiary do wiedzy (teoria iluminacji i łaski), woluntaryzm poznawczy, koncepcja człowieka, problem teodycei; Okres scholastyki w filozofii średniowiecza - ogólna charakterystyka, św. Anzelm i jego wiara szukająca rozumienia, mistyka średniowieczna, spór o uniwersalia i jego strony: Roscelin, Wilhelm z Chainpeaux, Abelard; Św. Tomasz z Akwinu - teologia a filozofia, relacja między Bogiem a stworzeniem, dowody na istnienie Boga, nauka o duszy, system etyczny; Między średniowieczem a epoką nowożytną - główne oznaki przełomu w filozofii i kulturze, stosunek myślicieli renesansowych do antyczności i scholastyki; Kartezjusz - sceptycyzm metodologiczny, znaczenie "cogito ergo sum", dowód na istnienie i koncepcja Boga, problem prawdy i fałszu, dualizm substancjalny jako główny problem filozofii XVII wieku, lektura R. Descartes "Rozprawa o metodzie"; Monistyczna filozofia Spinozy; Zasadnicze zagadnienia filozofii Leibniza - monadologia, jako ogólna koncepcja wszechświata; I. Kant - etap przedkrytyczny filozofii Kanta, filozofia krytyczna jako próba syntezy europejskiej myśli nowożytnej i nowy system filozoficznego ujęcia świata: rodzaje sądów: sądy a posteriori, a priori, analityczne, syntetyczne, filozofia transcendentalna, "przewrót kopemikański", etyka, imperatyw kategoryczny a wolna wola; Wielcy indywidualiści XIX wieku - S. Kierkeggard i filozofia egzystencjalna (egzystencjalizm ateistyczny - J. P Sartre, egzystencjalizm chrześcijański - K Jaspers), egzystencja jako zasada racjonalizacji w filozofii, byt dla siebie i byt w sobie, zagadnienie egzystencji i miejsca w niej człowieka, problem innego, zagadnienie nicości, wolność jako "przekleństwo"; Filozofia życia - Filozofia życia (Nietzsche, Diithey, Bergson) problem pojmowania bytu ludzkiego i poznania, koncepcja bytu ludzkiego a idea nadczłowieka, nihilizm, teoria moralności, problem przewartościowania kultury europejskiej, człowiek w filozofii Dilthey'a i myśli Bergsona; Personalizm - podstawowe zagadnienia i stanowiska, człowiek jako istota i jako jednostka (Marcel, Maritain, Mounier); Przegląd najważniejszych kierunków w filozofii współczesnej (fenomenologia, strukturalizm, neopozytywizm, filozofia analityczna, pragmatyzm, postmodernizm);
Metody nauczania - ćwiczenia
Metody ewaluacji:
systematyczny udział w zajęciach; odpowiednie przygotowanie do
każdego tematu zajęć wykazane aktywnością na poszczególnych zajęciach; nieobecności
należy zaliczyć w formie ustnej;
Zalecana literatura - W Tatarkiewicz, "Historia Filozofii" t. 1-3; Z. Kuderowicz (red.),
"Filozofia współczesna"; A. J. Ayer, "Filozofia XX wieku"; J. Legowicz, "Historia Filozofii Starożytnej Grecji i Rzymu"; J. Legowicz, "Zarys historii filozofii.-."; J. Legowicz, "Historia Filozofii Średniowiecznej"; F. Copleston, ..Historia Filozofii" t. l - 9; A. B, Stępień, "Wstęp do filozofii"; A. L. Zachariasz, "Filozofia. Jej istota i funkcje"; Platon, "Obrona Sokratesa";R Descartes, "Rozprawa o metodzie".

 

Nazwa przedmiotu: ENCYKLOPEDIA PRAWA, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: DR EWELINA SIENKIEWICZ
Cele dydaktyczne przedmiotu:
Kształtowanie świadomości prawnej, zapoznanie się z podstawowymi zasadami prawnymi.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Pojęcie konstytucji, rodzaje konstytucji, treść konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa. Struktura organów w Polsce. Pojęcie prawa karnego, podział prawa karnego, zasady prawa karnego. Pojęcie przestępstwa, podział przestępstw, formy udziału w przestępstwie, etapy realizacji przestępstwa popełnionego z winy umyślnej. Definicja winy i jej podział. Okoliczności wyłączające winę w polskim prawie. Budowa normy prawa karnego. Rodzaje dyspozycji i sankcji. Źródła prawa karnego. Pojęcie kary i jej rodzaje według obowiązującego kodeksu karnego. Środki zabezpieczające. Charakterystyka środków probacyjnych. Kontratypy. Zasady wymiaru kary w polskim prawie. Pojęcie amnestii, abolicji, ułaskawienia. Rodzaje immunitetów. Zatarcie skazania. Wprowadzenie do prawa rodzinnego(pojęcie, źródła, zasady). Definicja rodziny, małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa. Przesłanki zawarcia związku małżeńskiego. Małżeński ustrój majątkowy, prawa i obowiązki małżonków. Sposoby rozwiązania małżeństwa w polskim prawie. Ustalanie pochodzenia dziecka, władza rodzicielska. Przysposobienie a rodzina zastępcza. Charakterystyka obowiązku alimentacyjnego. Opieka a kuratela.
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): zaliczenie ustne
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
M. Zmierczak, S. Wronkowska, Kompendium wiedzy o społeczeństwie,
państwie i prawie, PWN, Warszawa 2002.
Kodeks Karny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Konstytucja III RP
UZUPEŁNIAJĄCA
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2002

 

Nazwa przedmiotu: Historia myśli społecznej, wykład
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Monika Ślufińska
Cele dydaktyczne przedmiotu
Zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami w dziejach europejskiej myśli socjologicznej
Wymagania wstępne Brak
Treści merytoryczne przedmiotu:
W trakcie wykładu omówione zostaną podstawowe nurty w historii myśli społecznej - od Platona, Arystotelesa przez m.in. elementy myśli chrześcijańskiej w średniowieczu, nowożytną myśl odrodzenia , myśl społeczną oświecenia, do myśli społecznej przełomu XVIII i XIX w.
Metody nauczania wykład
Metody ewaluacji Egzamin pisemny
Zalecana literatura
J. Szacki, Historia myśli społecznej, PWN, Warszawa 2002
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa 1996

 

Nazwa przedmiotu: Historia myśli społecznej, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: mgr Hubert Kotarski
Cele dydaktyczne przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią rozwoju europejskiej myśli społecznej od starożytności, aż do końca XIX w., oraz wskazanie prekursorskiego w stosunku do teorii socjologicznej charakteru myśli społecznej.
Wymagania wstępne
Podstawowy kurs historii i filozofii szkoły średniej
Treści merytoryczne przedmiotu
Grecka myśl społeczna; Arystotelesowska koncepcja społeczeństwa i państwa; Rzymska myśl społeczna w okresie republiki i cesarstwa; Myśl społeczna wczesnego chrześcijaństwa; Chrześcijańska myśl społeczna okresu średniowiecza; Odrodzenie; Prawnonaturalne koncepcje społeczeństwo jako rezultatu umowy społecznej; Myśl społeczna Oświecenia; Myśl społeczna przełomu XVIII i XIX w.
Metody nauczania Ćwiczenia
Metody ewaluacji Zaliczenie na ocenę
Zalecana literatura

 1. Szacki J., Historia myśli społecznej, Warszawa 2002;
 2. Solecki S., Historia europejskiej myśli społecznej. Wybór tekstów, Rzeszów 2000;
 3. Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002;
 4. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, Warszawa 1974;
 5. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994;
 6. Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1970;
 7. Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993

 

Nazwa przedmiotu: Warsztaty komputerowe, ćwiczenia
Typ przedmiotu: obowiązkowy, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. I i II, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt w każdym semestrze
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Kazimierz Krupa
Cele dydaktyczne przedmiotu
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z informatyki. Poznanie budowy komputera i peryferii. Opanowanie obsługi programów: Word, Exel oraz wybranych aplikacji komputerowych.
Treści merytoryczne przedmiotu
Zajęcia teoretyczne z zakresu informatyki. Słownictwo podstawowe. Budowa i obsługa komputera.
Ćwiczenie nr 1 i 2. System operacyjny DOS i Windows. Ćwiczenie 1 i 2. Menedżer programów i Word. Ćwiczenie 3. Edytor Word. Pasek narzędziowy, pliki, edycja, widok, format. Word. Narzędzia, tabele, okna, pomoc. Tworzenie dokumentu. Ćwiczenie 4 i 5. Formatowanie teksu i drukowanie. Ćwiczenie 6 i 7. Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 8-20. Ćwiczenie zaliczające
Metody nauczania Ćwiczenia
Metody ewaluacji : Sprawdzian zaliczający
Zalecana literatura:
MS-DOS. System operacyjny. Praca zbiorowa. WN-T, Warszawa, 1998
Windows. Optimus Warszawa 1995 Word. Microsoft. 2004

 

Nazwa przedmiotu: geografia społeczna, ćwiczenia
Typ przedmiotu: zajęcia fakultatywne, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Sławomir Rębisz
Wymagania wstępne
Podstawowy kurs szkoły średniej
Cele dydaktyczne przedmiotu (oczekiwane rezultaty nauczania i nabyte kompetencje):
Bogactwo wiedzy geograficznej skłania do odpowiedniego skorelowania programu geografii z programami innych przedmiotów realizowanymi przez uczelnie. W obecnych warunkach trzeba zaproponować studiującym taki materiał wiedzy geograficznej, który pozwoli im lepiej zrozumieć sens zachodzących przemian oraz wynikające z nich konsekwencje. Materiał realizowany w trakcie zajęć powinien zawierać głównie elementy wiedzy o charakterze uniwersalnym i sprzyjać dobremu wykształceniu, umożliwiającemu zdobywanie w przyszłości kwalifikacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Ideą nadrzędną realizowanego materiału jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów rządzących rozwojem gospodarki światowej oraz coraz bardziej integrującej się z nią gospodarki polskiej. W osiągnięciu powyższego celu na zajęciach uwzględnione zostaną materiały źródłowe oraz wnioski płynące z ich analizy, uwypuklone zostaną zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem geograficznym a rozwojem społeczno-gospodarczym. Pozwoli to na ocenę powiązań działów i gałęzi gospodarek modyfikujących się w procesie transformacji i globalizacji, wzajemnych korelacji poziomu rozwoju gospodarczego i kształtu struktur społeczno-ekonomicznych oraz uwarunkowań wymiany międzynarodowej i różnych form integracji poszczególnych krajów
Wymagania wstępne: Podstawowy kurs szkoły średniej
Treści merytoryczne przedmiotu: Geografia jako nauka, geografia fizyczna i ekonomiczna oraz jej zakres, człowiek a środowisko geograficzne, ochrona i kształtowanie środowiska człowieka; zarys historyczny zmian na mapie politycznej świata, polityczno-gospodarczy podział świata, współczesna mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy Środkowowschodniej; ludność i osadnictwo: dynamika i rozmieszczenia ludności świata, przyrost naturalny ludności i jego konsekwencje, struktura ludności (wg płci, wiekowa, zatrudnienia, rasowa, etniczna, językowa i wyznaniowa), procesy urbanizacji i industrializacji, migracja ludności; główne problemy geografii gospodarczej; geografia komunikacji - transport i łączność: charakter i potrzeby rozwoju - funkcje społeczno-gospodarcze komunikacji, komunikacja w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, łączność i technologia informatyczna; usługi niematerialne: specyfika usług niematerialnych, usługi oświatowe, kulturalne i socjalne, elementy wyznaczające warunki życia ludności; turystyka i jej rola: główne regiony i obszary turystyczne świata, gospodarcze aspekty turystyki, turystyka w Polsce; międzynarodowe kontakty gospodarcze: handel zagraniczny i jego znaczenie w gospodarce narodowej, rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski, kierunki geograficzne handlu zagranicznego; Podkarpacie na tle kraju
Metody nauczania: konwersatorium
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): Aby student otrzymał zaliczenie z przedmiotu, zobowiązany jest do:obecności na zajęciach, aktywności na zajęciach, pozytywnego zaliczenia kolokwium semestralnego, zaliczenia lektury
Zalecana literatura:
Wrona J., Rek J., Podstawy geografii ekonomicznej, AE w Krakowie 1998
Otok S., Geografia polityczna , Warszawa 1997
Skrzypczak W., Geografia ekonomiczna , EFEKT Warszawa 1998
Krynicka-Tarnacka T., Geografia gospodarcza świata , Toruń 1997
Harasymowicz J., , Wojtkowicz Z., Polska w Europie, Toruń 1997
Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Kraków 1997
Kołodziejczyk-Konarska K., Unia Europejska w zarysie, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003

 

Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska, ćwiczenia
Typ przedmiotu: zajęcia fakultatywne, 2 godz./2 tyg..
Rok studiów, semestr: I, s. II, tryb dzienny
Wartość wyrażona w punktach ECTS: 3 pkt
Język wykładowy: polski
Prowadzący: dr Maria Ziaja (PRACOWNIK WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)
Cele dydaktyczne przedmiotu (oczekiwane rezultaty nauczania i nabyte kompetencje):
Ćwiczenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami z zakresu ekologii oraz zasadami współczesnej ochrony przyrody i kształtowania środowiska. Traktują o funkcjonowaniu przyrody, rozwoju świadomości ekologicznej oraz planowaniu działań niezbędnych dla ochrony istniejących zasobów naturalnych, a także poprawy jakości niektórych komponentów środowiska.
Wymagania wstępne: szkoła średnia
Treści merytoryczne przedmiotu: podstawowe pojęcia i prawa ekologiczne, człowiek a środowisko (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie gleby, wyczerpywanie surowców, zagrożenie szaty roślinnej i fauny) ekorozwój nowy trend XXI wieku (założenia ekorozwoju, ekologiczny model rozwoju), stan środowiska w Polsce i woj. podkarpackim, formy ochrony przyrody, historia ochrony przyrody, ustawa o ochronie przyrody, wybrane formy ochrony przyrody w woj. podkarpackim
Metody nauczania: ćwiczenia
Metody ewaluacji (warunki zaliczenia przedmiotu): obecność na zajęciach,
aktywność, zaliczenie pracy semestralnej
Zalecana literatura:

 • Godlewska-Lipowa W.A., Ostrowski J.Y: Problemy światowej ekologii, z czym wchodzimy w XXI wiek, Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2000.
 • Mierzwiński A.: 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska. Bellona, Warszawa, 1991.
 • Odum E.: Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa, 1982.
 • Suchy M. (red.): Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2002r,WIOŚ, Rzeszów,2003r.
 • Wnuk Z., Wieczorek S.: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Oficyna wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1998.
 • Wiąckowski S.: Ekologia ogólna, Branta, Bydgoszcz, 1998.
 • Walker J.: Katastrofy ekologiczne. Arkady, Warszawa, 1994.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow